Раздел: Коригиране на цифрови фотографии - ADIANAM Red Hot Sopt



Съдържание на страницата

Раздел: Опит

Навигация на страниците в раздела

Коригиране на цифрови фотографии

Почти всяка снимка, направена с цифрова камера, се нуждае от малки корекции за да може да се използва изображението за Web проекти. А ако е снимано в затворено помещение без използването на светкавица, тогава обработката е задължителна.

Винаги има няколко решения за един проблем. Но и няма универсално, защото за различните изображения детайлите са различни. По-долу са описани стъпките за коригиране на снимката "Коте и бръшлян" (моят домашен любимец).

before
оригинално изображение
голям формат
final
коригирано изображение
голям формат

1. Настройка на нивата (Levels).

Можете да опитате автоматичната настройка на нивата (Image > Adjustments > Auto Levels). Аз предпочитам ръчната настройка (Image > Adjustments > Levels). Първо се разпределят тоновете, които трябва да са между екстремалните стойности (в случая само крайният десен плъзгач се премества наляво), после се подчертават средните тонове (средният плъзгач).

2. Копиране на изображението.

Нужни са ни 3 копия на фоновия слой background. За целта изтеглете с мишката слоя върху бутона за създаване на нов слой (create new layer), който се намира в долната част на Layers. Като алтернатива можете да направите това с последователност от команди: Select > All, Edit > Copy, Edit > Paste (последната повторете още два пъти) или: щраквате върху слоя с десния бутон на мишката и избирате Duplicate Layer...

Сменете името на първото копие като щракнете два пъти въху текста (алтернатива: щракване с десен бутон върху текста и избирате Layer Properties... От тук нататък в примера ще се използват тези имена на слоевете (Background copy 1, Background copy 2, Background copy 3). Разбира се, вие можете да наименовате слоевете както на вас ви е удобно. Скрийте всички слоеве, с изключение на Background copy 1, като за целта щракнете върху иконите с око (проверете иконата четка да е пред Background copy 1).

3. Наситеност и Hue на Background copy 1.

Изберете командата Image > Adjust > Hue/Saturion. За Hue преместете плъзгача надясно до стойност 120 (това ще отмести цветовете към зеленият цвят), а за подсилване на цветовете увеличете наситеността Saturion от 20-40 (в примера е избрано 40) и натиснете бутона ОК.

4. Наситеност и Hue на Background copy 2.

Скрийте слой Background copy 1 (щракнете върху иконата с око) и включете Background copy 2 (иконата четка да е пред Background copy 2). Изберете командата Image -> Adjust -> Hue/Saturion. За Hue преместете плъзгача наляво до стойност -120 (това ще отмести цветовете към синия цвят), отново увеличете наситеността Saturion от 20-40 и натиснете бутона ОК.

5. Наситеност на Background copy 3.

Скрийте слой Background copy 2 и включете Background copy 3. Изберете командата Image -> Adjust -> Hue/Saturion. За този слой оставете Hue без промяна, но увеличете наситеността Saturion и натиснете бутона ОК.

6. Смесване на слоевете.

За режим на смесване използвайте Screen и постепенно намалявайте стойността на смесване Opacity с плъзгача. Това се прави за всеки слой по отделно. Аз използвах следните стойности: 33%, 26% и 69% съответно за Background copy 1, Background copy 2 и Background copy 3.

На този етап изображението трябва значително да се е подобрило. За повечето цифрови снимки това е достатъчно като корекция, но понякога се налагат допълнителни трикове, което означава още работа. И търпение, разбира се. По-долу са показани постигнатият до момента междинен резултат, а до него крайният.

before
оригинално изображение
голям формат
after
междинен резултат
голям формат
final
краен (желан) резултат
голям формат

Както вече видяхте, за повечето цифрови снимки направените до момента корекции са достатъчни и можете да спрете до тук (виж снимките по-горе). Остава само да сплескате слоевете (Layer > Flatten Image) и само да приложите следния малък трик:

  • направете копие на сплескания слой
  • приложете филтър Noise > Median...
  • приложете филтър Sharpen > Unsharp Mask... (с 500% изостряне и същият радиус, използван при филтъра Median)
  • сплескайте слоевете и съхранете файла. Готово.

За по-финни обработки и постигането на крайният резултат това не е достатъчно. Затова продължаваме с работата по коригирането. Направете още едно копие на основния слой (Background copy). С влачене на мишката преместете слоя най-отгоре, над Background copy 3 (алтерната за преместването: Layer > Arrange > Bring to Front). Върху този слой приложете филтър Extract и внимателно отделете котето. Детайлното описание на процеса на използване на този филтър можете да видите в урока Extract. След като отделите само котето, преминавате към работа по този слой.

7. Увеличаване наситеността.

Изберете командата Image -> Adjust -> Hue/Saturion. Оставете Hue без промяна, но увеличете наситеността Saturion.

8. Изглаждане на изображението.

За постигане на целта ще приложим няколко филтъра:

a). Filter > Noise > Median...
За стойност на Radius задайте стойност 3. Изображението става малко неясно, но по-късно ще се възстанови с друг филтър.

б). Filter > Blur > Caussian Blur...
Изберете за Radius стойност 1, с което изображението се изглажда още повече. Контурите вече са много размити, затова преминете към следващия филтър.

в). Filter > Sharpen > Unsharp Mask...
Възстановяването на рязкостта на изображението се постига чрез стойност 500% за Amount и същият Radius както при Caussian Blur.


а). Median

б). Caussian Blur

в). Unsharp Mask

9. Смесване на слоевете

Обикновено желаният ефект се постига само чрез намаляване стойността на Opacity на копирания слой (понякога се стига до 5%, ако оригиналното изображение е добро) в режим Normal. Аз обаче избрах за режим на смесване Soft Light и понижих Opacity до 38%.

Остана само да се сплеска изображението (Layer > Flatten Image).

И да се съхрани, разбира се: File > Save for Web...

before
оригинално изображение
още по-голям формат
after
междинен резултат
голям формат
final
краен (желан) резултат
още по-голям формат

Навигация на страницата

нагоре